លក្ខណៈពិសេសនៃទីផ្សារខ្សែក្រវ៉ាត់ YIWU

លក្ខណៈពិសេសនៃទីផ្សារខ្សែក្រវ៉ាត់ YIWU

ទីផ្សារខ្សែក្រវ៉ាត់ Yiwu ត្រូវបានចែកចាយនៅទីផ្សារ Wenzhou និង Guangzhou នៅដើមដំបូង វាបានទាក់ទាញសហគ្រាសនៃទីក្រុងទាំងពីរនេះមក Yiwu ដើម្បីបង្កើតទីផ្សារលក់ដោយការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់ និងថាមពលឥទ្ធិពលខ្លាំង។រោងចក្រខ្សែក្រវាត់ជាច្រើន ថែមទាំងបានរើរោងចក្ររបស់ពួកគេទៅ យីវអ៊ូ។